A

Abe Hinako

Arai Toyomi

F

Fujiwara Akiko

H

Hiraide, Takashi

Hirata Toshiko

I

Iijima Koichi

Inagawa Masato

Irisawa Yasuo

Ishigaki Rin

Isaka Yoko

Ito Hiromi

K

Kai Group

Kawata Ayane

Koike Masayo

M

Minamikawa Yuko

N

Nakamura Megumi

Nagata Koi

Niikuni Seiichi

Nishimoto Naoko

Nomura Kiwao

O

Ogasawara Chorui

P

Park Kyong-Mi

S

Sagawa Chika

Sekiguchi Ryoko

Shiraishi Kazuko

T

Tada Chimako

Takarabe Toriko

Takagai Hiroya

Tomioka Taeko

Tomisawa Kakio

R

Wago Ryoichi

Y

Yagawa Sumiko

Yoshioka Minoru

 

 

Home

PENNsound

Database

About

Journal

Other

 

 

 

Authors (by famly name, in alphabetical order):